Công ty Cổ phần Cấp nước và XD Yên Bái triển khai thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt