Tăng cường công tác tuyên truyền phù hợp với thực tế địa phương