Thành phố chỉ đạo xã Âu Lâu diễn tập ƯPLB - TKCN đạt loại giỏi