Thành phố tiếp tục tổ chức 3 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19