Thành phố triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh có ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19