Các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở thành phố nỗ lực triển khai thực hiện xuất hóa đơn bán lẻ theo từng lần bán hàng