Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn