Chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng