Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại xã Giới Phiên