Đảm bảo vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa phòng chống dịch hiệu quả