Đảng bộ thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát