Để cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 hoàn thành sớm so với kế hoạch