Đền ơn, đáp nghĩa - Trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp