Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ tại thành phố Yên Bái