Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố Yên Bái