Doanh nghiệp thành phố Yên Bái: Nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh