Đồng lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển tạo nguồn thu cho ngân sách