Động lực để doanh nghiệp duy trì SXKD trước tác động của dịch Coid-19