Ghi nhận từ phong trào "Quần chúng bảo vệ ANTQ" phường Yên Thịnh