HĐND thành phố Yên Bái khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 2