Hiệu quả từ việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với Bộ Công an ở TP Yên Bái