Hội CCB thành phố Yên Bái với công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ