Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 45 (mở rộng)