Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 21 (Mở rộng)