Hội thảo xây dựng thành phố Yên Bái "Xanh - Hạnh phúc"