Hội thi "Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày chuyển đổi số quốc gia" thành phố Yên Bái thành công tốt đẹp