Kết quả bước đầu triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố