Kỳ họp thứ 6 - HĐND thành phố khóa XXI thành công tốt đẹp