Lan tỏa phong trào xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và chỉnh trang đô thị dịp Tết