Lễ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" - Thành phố Yên Bái năm 2022