Nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy về chuyển đổi số