Ngành Giáo dục thành phố sẵn sàng cho năm học mới 2022-2023