Nhân dân thành phố vui mừng, phấn khởi khi cầu Giới Phiên hoàn thành thành