Phát huy, khơi dậy nguồn lực nội sinh đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống