Phát huy vai trò của MTTQ trong giải phóng mặt bằng