Phát huy vai trò của MTTQ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế