Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở