Phát huy vai trò của lực lượng DQTV trong hoạt động của địa phương