Phong trào Văn hóa - Văn nghệ góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư