Tăng cường giáo dục lịch sử truyền thống địa phương trong trường phổ thông