Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi