Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần phòng chống dịch Covid-19