Thành phố Yên Bái: Chú trọng phát triển doanh nghiệp