Thành phố Yên Bái: Đẩy mạnh phát triển phong trào trồng cây lâm nghiệp