Thành phố Yên Bái: Gắn biển Di tích lịch sử Quốc gia Bến Âu Lâu