Thành phố Yên Bái: Sôi nổi ngày hội tòng quân năm 2024