Thành phố Yên Bái sẵn sàng cho Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Yên Bái năm 2023