Thành phố Yên Bái tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư