Thành phố Yên Bái tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2023