Thành phố Yên Bái tổ chức Lễ giao nhận quân năm 20222